act lega
Close
Zpět nahoru

Právo životního prostředí a problematika odpadů

ŘANDA HAVEL LEGAL je jednou z vedoucích advokátních kanceláří na českém trhu v oblasti právní problematiky odpadů a práva životního prostředí. Činnost v této oblasti je regulována stále přísnějšími normami na národní, evropské i mezinárodní úrovni, přičemž sankce za jejich porušení se pohybují i v řádech několika desítek milionů korun.

Poskytujeme právní služby při zabezpečení správních povolení, posouzení souladu činnosti klientů s požadavky závazných právních předpisů, zastupujeme ve správních a na ně navazujících soudních řízeních, připravujeme smluvní dokumentaci týkající se této oblasti a upravujeme smluvní vztahy s ohledem na soulad s regulací ochrany životního prostředí vůbec. Služby ŘANDA HAVEL LEGAL zahrnují i poradenství související s problematikou územního plánování a stavebního řízení a posuzování vlivů staveb na životní prostředí.

ŘANDA HAVEL LEGAL v oblasti práva životního prostředí a nakládání s odpady zejména:

 • poskytuje poradenství v souvislosti s právní regulací nakládání s odpady (plnění právních povinností původců odpadů, zpětný odběr a využití odpadů);
 • poskytuje poradenství při přeshraniční přepravě odpadů;
 • vypracuje vnitřní směrnice o nakládání s odpady a o  plnění povinností při ochraně životního prostředí;
 • zastupuje klienty ve správních řízeních před orgány státní správy a samosprávy;
 • zastupuje ve správním soudnictví v řízeních o žalobách proti správním rozhodnutím;
 • připravuje a posuzuje smluvní dokumentaci při úpravě smluvních vztahů v oblasti práva životního prostředí a nakládání s odpady;
 • provádí detailní právní předtransakční prověrky (due diligence) předmětu koupě či prodeje za účelem posouzení rizik environmentální zátěže a identifikaci omezení dalšího rozvoje podnikání plynoucích z předpisů na ochranu životního prostředí;
 • provádí jiné environmentální právní audity podle zadání klienta;
 • poskytuje právní poradenství v územním a stavebním řízení (zejména posuzování vlivů záměrů staveb na životní prostředí, tzv. EIA, právní poradenství v oblasti ochrany vod a lesních porostů apod.);
 • poskytuje právní poradenství související s problematikou ochrany ovzduší (zejména záležitosti týkající se provozování zdrojů znečišťování ovzduší, získávání příslušných povolení a obchodu s  povolenkami);
 • zajišťuje právní pomoc v oblasti odpovědnosti za škody na životním prostředí a náhrady škod.
Právo životního prostředí a problematika odpadů