Zpět nahoru

Právo životního prostředí a problematika odpadů

act Řanda Havel Legal je jednou z vedoucích advokátních kanceláří na českém trhu v oblasti právní problematiky odpadů a práva životního prostředí. Činnost v této oblasti je regulována stále přísnějšími normami na národní, evropské i mezinárodní úrovni, přičemž sankce za jejich porušení se pohybují i v řádech několika desítek milionů korun.

Poskytujeme právní služby při zabezpečení správních povolení, posouzení souladu činnosti klientů s požadavky závazných právních předpisů, zastupujeme ve správních a na ně navazujících soudních řízeních, připravujeme smluvní dokumentaci týkající se této oblasti a upravujeme smluvní vztahy s ohledem na soulad s regulací ochrany životního prostředí vůbec. Služby act Řanda Havel Legal zahrnují i poradenství související s problematikou územního plánování a stavebního řízení a posuzování vlivů staveb na životní prostředí.

act Řanda Havel Legal v oblasti práva životního prostředí a nakládání s odpady zejména:

 • poskytuje poradenství v souvislosti s právní regulací nakládání s odpady (plnění právních povinností původců odpadů, zpětný odběr a využití odpadů);

 • poskytuje poradenství při přeshraniční přepravě odpadů;

 • vypracuje vnitřní směrnice o nakládání s odpady a o  plnění povinností při ochraně životního prostředí;

 • zastupuje klienty ve správních řízeních před orgány státní správy a samosprávy;

 • zastupuje ve správním soudnictví v řízeních o žalobách proti správním rozhodnutím;

 • připravuje a posuzuje smluvní dokumentaci při úpravě smluvních vztahů v oblasti práva životního prostředí a nakládání s odpady;

 • provádí detailní právní předtransakční prověrky (due diligence) předmětu koupě či prodeje za účelem posouzení rizik environmentální zátěže a identifikaci omezení dalšího rozvoje podnikání plynoucích z předpisů na ochranu životního prostředí;

 • provádí jiné environmentální právní audity podle zadání klienta;

 • poskytuje právní poradenství v územním a stavebním řízení (zejména posuzování vlivů záměrů staveb na životní prostředí, tzv. EIA, právní poradenství v oblasti ochrany vod a lesních porostů apod.);

 • poskytuje právní poradenství související s problematikou ochrany ovzduší (zejména záležitosti týkající se provozování zdrojů znečišťování ovzduší, získávání příslušných povolení a obchodu s  povolenkami);

 • zajišťuje právní pomoc v oblasti odpovědnosti za škody na životním prostředí a náhrady škod.

Advokátní kancelář act Řanda Havel Legal se v roce 2022 stala Právnickou firmou roku v kategorii Právo životního prostředí v prestižním hodnocení advokátních kanceláří společnosti EPRAVO.CZ. 

V této tradiční profesní soutěži o držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.

Právo životního prostředí a problematika odpadů