Zpět nahoru

Regulatorika

act Řanda Havel Legal rozumí podnikání svých klientů a  oborově specifickým právním předpisům, které je regulují. Náš tým má bohaté zkušenosti zejména v oblasti soutěžního práva, regulace elektronických komunikací a e-commerce, reklamního a mediálního práva, práva ochrany osobních údajů, práva životního prostředí, odpadového práva, stavebního práva včetně větších průmyslových celků a liniových staveb, předpisů upravujících specifické nároky na některé výrobky uváděné na trh (např. potraviny, léčivé přípravky, automobily) apod. Tým právníků act Řanda Havel Legalmá rozsáhlé praktické zkušenosti získané též při řešení následků porušení regulatorních pravidel. Zastupujeme klienty v řízeních před všemi správními orgány i  v navazujícím soudním řízení správním, kdy se nám díky skutečnému vhledu do příslušného oboru a kvalitní argumentaci často podaří výrazně snížit či zcela zrušit sankci, která byla klientovi původně uložena.

act Řanda Havel Legal v oblasti regulatoriky:

  • zastupuje klienty ve správním řízení a brání je proti sankcím uloženým orgány veřejné moci;

  • zastupuje klienty v případě obrany proti nezákonnému rozhodnutí správního úřadu a v dalších případech;

  • navrhuje a aktualizuje vnitřní předpisy klientů za účelem předcházení porušení právních předpisů s ohledem na stále se měnící regulační prostředí;

  • připravuje a realizuje komplexní programy compliance včetně školení klíčových zaměstnanců;

  • připravuje klíčové strategie s ohledem na vývoj sektorové regulace a jejich prosazování včetně komunikace vůči regulačním orgánům;

  • nalézá taková zákonná řešení pro klienty, která jsou bezpečná a co nejméně omezující jejich podnikání.

Regulatorika